Algemene Voorwaarden Inbreng “La Garderobe”

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan La Garderobe verstrekte opdrachten.
 2. Alle door de opdrachtgever in te brengen goederen dienen actueel, onbeschadigd en schoon te zijn.
 3. La Garderobe neemt na goedkeuring goederen uitsluitend in consignatie voor een periode van drie maanden, hierna te noemen ‘consignatieperiode’.
 4. La Garderobe en de opdrachtgever bepalen samen de verkoopprijs van de goederen.
 5. Eenmaal in gebrachte goederen kunnen niet tussentijds uit de verkoop worden gehaald door de opdrachtgever.
  1. Na afloop van de consignatieperiode wordt telefonisch een afspraak gemaakt om de niet verkochte goederen op te halen en/of zal er uitbetaling van de verkochte goederen plaatsvinden. Zonder afspraak zullen geen uitbetalingen plaatsvinden.
  2. Van de verkochte goederen is 50% van de verkoopprijs voor La Garderobe en 50% voor de opdrachtgever.
  3. Uitbetaling zal uitsluitend per bank plaatsvinden.
  4. Tussentijdse uitbetaling van de verkochte goederen voor het verstrijken van de consignatieperiode is niet mogelijk.
 6. La Garderobe is verzekerd voor eventuele brand-, water- en diefstalschade aan de ingebrachte goederen. De opdrachtgever kan voor eigen rekening zelf zorg te dragen voor eventuele extra verzekeringen.
 7. De opdrachtgever is verplicht om adres en telefoongegevens op het innameformulier in te vullen. Op verzoek kan gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 8. De opdrachtgever verklaart door ondertekening van dit inbrengformulier dat de ingebrachte goederen niet van diefstal afkomstig zijn en dat het merkechte (geen imitatie) goederen zijn.
 9. Door ondertekening van dit inbrengformulier verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 10. Op alle overeenkomsten van La Garderobe is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen omtrent enige overeenkomst en/of uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de ter zake competente rechter in het arrondissement ’s Hertogenbosch.

www.la-garderobe.nl is een website van La Garderobe. La Garderobe is als volgt te bereiken:

Vughterstraat 142
5211 GM ‘s-Hertogenbosch
T | 073 – 610 64 78
E | info@la-garderobe.nl